W niniejszej polityce prywatności my, Diabetes Solutions, UAB, kod 305571148, z siedzibą przy ul. Žalgirio 90-100, Wilno, Litwa, adres biura przy ul. Aludariu 3, Wilno, Litwa (“Firma”, “my”, “nas” lub “nasze”), wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, korzystasz z naszych aplikacji, kontaktujesz się z nami za pośrednictwem oficjalnych stron mediów społecznościowych lub poczty e-mail i/lub korzystasz z naszych usług.

Należy pamiętać, że w przypadku zakupu towarów fizycznych podczas korzystania z naszych usług, Max Nutrition UAB, kod firmy 305420438, z siedzibą przy ul. Lvivo 37-101, Wilno, adres biura ul. Antakalnio 17, Wilno, Republika Litewska jest odpowiedzialne za przetwarzanie danych w odniesieniu do tej konkretnej usługi. W takich przypadkach "Firma", "my", "nas" lub "nasze" odnoszą się do Max Nutrition, UAB. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności lub powiązanych zapytań lub wniosków związanych z towarami fizycznymi możesz skontaktować się z nami przez e-mail: [email protected]

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie poprosimy Cię o wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszego zawiadomienia.

W tym zawiadomieniu znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

(a) w jaki sposób wykorzystujemy twoje dane;

(b) kiedy udostępniamy Twoje dane innym osobom;

(c) jak długo przechowujemy twoje dane;

(d) jaka jest nasza polityka marketingowa;

(e) jakie prawa związane z danymi osobowymi posiadasz;

(f) w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie;

(g) inne kwestie, które należy wziąć pod uwagę.

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub jeśli chcesz skorzystać z któregoś ze swoich praw określonych w niniejszej polityce, możesz przesłać takie zapytania i wnioski za pomocą środków podanych w sekcji Kontakty.

Możesz również skontaktować się w sprawie wszelkich kwestii związanych z niniejszą poityką prywatności z Inspektorem Danych Osobowych Firmy wysyłając e-mail na adres: [email protected]

Wszystkie definicje użyte w niniejszej polityce prywatności mają takie samo znaczenie, jak określone w Warunkach Ogólnych, chyba że niniejsza polityka prywatności stanowi inaczej. Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część Ogólnych warunków Firmy.

W przypadku, gdy niniejsza polityka prywatności zostanie przetłumaczona na inne języki i jeśli istnieją różnice między wersją angielską a takim tłumaczeniem, wersja angielska ma pierwszeństwo, chyba że postanowiono inaczej.

 1. Jak wykorzystujemy twoje dane osobowe?

1.1. Ta sekcja zawiera następujące informacje:

(a) kategorie danych osobowych, które przetwarzamy;

(b) w przypadku danych osobowych, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, źródło i określone kategorie tych danych;

(c) cele, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe; i

(d) podstawy prawne przetwarzania.

1.2. Przetwarzamy Twoje dane konta ("dane konta"). Dane konta mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail, numer telefonu i inne dane podane podczas rejestracji, a także historię zakupów. Pozyskujemy takie dane bezpośrednio od Ciebie. Przetwarzamy dane konta w celu prowadzenia naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług oraz komunikacji z Tobą. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na twoją prośbę, w celu zawarcia takiej umowy, a także nasze uzasadnione interesy, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej strony internetowej i usług.

1.3. Przetwarzamy informacje dotyczące świadczenia przez nas usług ("dane usługi"). Dane usługi mogą obejmować dane kontaktowe (takie jak adres e-mail), dane konta bankowego i transakcji, a także inne informacje, które nam przekazujesz, wypełniając odpowiednie kwestionariusze (takie jak wrażliwe dane osobowe związane ze zdrowiem, w przypadku gdy takie dane są niezbędne do świadczenia odpowiedniej usługi). Dane serwisowe są przetwarzane w celu dostarczania towarów i świadczenia usług, a także prowadzenia właściwej dokumentacji tych transakcji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na twoją prośbę, w celu zawarcia takiej umowy i naszych uzasadnionych interesów, a mianowicie właściwego zarządzania naszą stroną internetową i firmą. W przypadku wrażliwych danych osobowych związanych ze zdrowiem podstawą prawną przetwarzania jest Twoja wyraźna zgoda.

1.4. Możemy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz w celu subskrybowania naszych wiadomości e-mail i biuletynów ("dane wiadomości"). Dane wiadomości są przetwarzane w celu wysyłania odpowiednich wiadomości i biuletynów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest twoja zgoda. Ponadto, jeśli sprzedaliśmy już towary lub świadczyliśmy dla ciebie usługi za pośrednictwem naszej strony internetowej i/lub aplikacji, a ty nie wyrażasz sprzeciwu, możemy również przetwarzać dane przesyłane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, a mianowicie dążenia do utrzymania i poprawy relacji z klientami.

1.5. Możemy przetwarzać informacje związane z wszelką komunikacją, którą do nas wysyłasz ("dane korespondencji "). Dane dotyczące korespondencji mogą obejmować treść i metadane związane z komunikacją. Dane korespondencyjne są przetwarzane w celu komunikacji z Tobą i prowadzenia dokumentacji. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i biznesem, zapewnienie jednolitej i wysokiej jakości praktyki konsultacyjnej oraz badanie sporów między tobą a naszymi pracownikami.

1.6. Możemy przetwarzać informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej i/lub aplikacji, a także o urządzeniu (“dane urządzenia"), na którym przeglądasz naszą stronę internetową lub korzystasz z naszych aplikacji. Dane urządzenia mogą obejmować adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, typ urządzenia, rozdzielczość ekranu oraz (w przypadku wyrażenia zgody na takie udostępnianie) dane o lokalizacji, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej i aplikacji (tj. źródło odsyłania, długość wizyty, wyświetlenia strony i ścieżki nawigacji w witrynie, a także informacje o czasie, częstotliwości i schemacie korzystania z usługi). Pozyskujemy takie dane za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Dane urządzenia są przetwarzane w celu ulepszenia aplikacji i strony internetowej, a także w celu ustawienia domyślnych opcji. Używamy również takich danych, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej i usług, a także w celu zabezpieczenia zarówno strony internetowej, jak i aplikacji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, a mianowicie właściwe zarządzanie naszą witryną, aplikacjami i biznesem.

1.7. Możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe określone w niniejszym zawiadomieniu, jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, czy to w postępowaniu sądowym, czy w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i dochodzenie naszych praw, twoich praw i praw innych osób.

1.8. Możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe określone w niniejszym zawiadomieniu, jeśli jest to konieczne do celów uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem lub uzyskania profesjonalnej porady. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwa ochrona naszej firmy przed ryzykiem.

1.9. Oprócz konkretnych celów, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe określone w niniejszej sekcji, możemy również przetwarzać dowolne z Twoich danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne dla spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich interesów lub interesów innej osoby fizycznej.

 1. Kiedy udostępniamy Twoje dane innym osobom?

2.1. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy spółek (w tym naszym spółkom zależnym, naszej dominującej spółce holdingowej i wszystkim jej spółkom zależnym) w zakresie, w jakim jest to uzasadnione do celów określonych w tym powiadomieniu. Może to obejmować wewnętrzne cele administracyjne, a także świadczenie/udostępnianie usług informatycznych, płatniczych lub marketingowych lub centrów danych grupy.

2.2. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym ubezpieczycielom i/lub profesjonalnym doradcom zakresie, w jakim jest to uzasadnione w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

2.3. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym dostawcom zajmującym się przeciwdziałaniu oszustwom, ryzykiem i zgodnością z przepisami zakresie, w jakim jest to uzasadnione do celów ochrony danych osobowych i wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

2.4. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym dostawcom usług płatniczych. Będziemy udostępniać dane usługowe naszym dostawcom usług płatniczych tylko w zakresie niezbędnym do celów przetwarzania twoich płatności, transferu środków oraz rozpatrywania skarg i zapytań związanych z takimi płatnościami i przelewami.

2.5. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe innym dostawcom usług w zakresie, w jakim jest to uzasadnione w celu świadczenia określonych usług (w tym dostawców serwerów i ich konserwacji, dostawców usług e-mail, dostawców usług analizy danych lub marketingu, centrów telefonicznych, badań satysfakcji klientów lub badań rynku). Podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że tacy podwykonawcy wdrożą odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych.

2.6. Oprócz ujawniania danych osobowych określonego w niniejszej sekcji, możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeżeli takie ujawnienie jest konieczne dla spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich interesów lub interesów innej osoby fizycznej.

2.7. Osoby wskazane w niniejszej sekcji mogą mieć siedzibę poza Republiką Litewską, Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku, gdy przekażemy Twoje dane osobowe takim osobom, podejmiemy wszelkie niezbędne i wskazane w aktach prawnych środki, aby zapewnić, że twoja prywatność pozostanie odpowiednio zabezpieczona, w tym, w stosownych przypadkach, podpisanie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń, możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail: [email protected]

 1. Jak długo przechowujemy twoje dane?

3.1. Twoje dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów. W każdym przypadku będą przechowywane nie dłużej niż:

(a) dane konta będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 (pięć) lat od ostatniej aktualizacji konta;

(b) dane usługi będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 (pięć) lat po zakończeniu świadczenia usług;

(c) dane wiadomości będą przechowywane nie dłużej niż 2 (dwa) lata po wyrażeniu zgody lub, w przypadku, gdy dane wiadomości zostaną wysłane obecnym klientom w celu utrzymania i poprawy relacji z klientami, nie dłużej niż 2 (dwa) lata po zakończeniu świadczenia odpowiednich usług, chyba że odpowiednio wycofają Państwo swoją zgodę wcześniej lub sprzeciwiają się takiemu przetwarzaniu;

(d) dane korespondencyjne będą przechowywane nie dłużej niż 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu takiej komunikacji.

3.2. W niektórych przypadkach nie możemy z góry określić okresów przechowywania danych osobowych. tzn. dane urządzenia zostaną zachowane przez tyle, ile będzie konieczne do odpowiednich celów przetwarzania.

3.3. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji, możemy przechowywać Twoje dane osobowe, jeżeli takie zatrzymanie jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej osoba.

 1. Komunikacja marketingowa

4.1. W przypadku Twojej zgody skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu w celu poinformowania nas o naszych planach. Ponadto, jeśli już świadczymy Ci usługi, a ty nie wyrazisz sprzeciwu, poinformujemy Cię o naszych innych produktach, które mogą Cię zainteresować, w tym o innych informacjach z tym związanych.

4.2. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych. Możesz to zrobić, wybierając odpowiedni link w dowolnym z naszych komunikatów marketingowych lub kontaktując się z nami za pośrednictwem środków podanych na naszej stronie internetowej.

4.3. Po spełnieniu któregokolwiek z podanych działań zaktualizujemy Twój profil, aby zapewnić, że nie będziesz otrzymywać naszej komunikacji marketingowej w przyszłości.

4.4. Informujemy, że ponieważ nasza działalność obejmuje sieć ściśle powiązanych usług, może upłynąć kilka dni, zanim wszystkie systemy zostaną zaktualizowane, w związku z czym możesz nadal otrzymywać wiadomości marketingowe, gdy my nadal przetwarzamy Twoje zapytanie.

4.5. W każdym razie rezygnacja z komunikacji marketingowej nie powstrzyma Cię przed otrzymywaniem komunikacji bezpośrednio związanej ze świadczeniem usług.

 1. Twoje prawa

5.1. W tej sekcji podsumowaliśmy prawa przysługujące ci na mocy przepisów o ochronie danych. Niektóre prawa są złożone, dlatego podajemy tylko główne aspekty takich praw. W związku z tym należy przeczytać odpowiednie przepisy (przede wszystkim ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679) i wskazówki organów regulacyjnych, aby uzyskać pełne wyjaśnienie tych praw.

5.2. Twoje główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych są następujące:

(a) prawo dostępu do danych;

(b) prawo do sprostowania;

(c) prawo do usunięcia danych osobowych;

(d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

(e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

(f) prawo do przenoszenia danych;

(g) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; i

(h) prawo do wycofania zgody.

5.3. Prawo dostępu do danych. Masz prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a tam, gdzie to robimy, dostępu do danych osobowych, wraz z pewnymi dodatkowymi informacjami. Te dodatkowe informacje obejmują szczegółowe informacje o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych oraz o odbiorcach danych osobowych. Zapewniając, że prawa i wolności innych osób nie zostaną naruszone, dostarczymy Ci kopię twoich danych osobowych. Pierwszy egzemplarz zostanie dostarczony bezpłatnie, ale dodatkowe kopie mogą podlegać rozsądnej opłacie.

5.4. Prawo do sprostowania. Masz prawo do sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych oraz, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych na Twój temat.

5.5. W niektórych okolicznościach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Okoliczności te obejmują, gdy: (i) dane osobowe nie są już konieczne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane; (ii) wycofujesz zgodę na przetwarzanie oparte na zgodzie i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych; (iii) sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z niektórymi przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych; (iv) przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego; lub (v) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Istnieją jednak wyłączenia prawa do usunięcia. Takie wyłączenia obejmują przypadki, gdy przetwarzanie jest konieczne: (i) w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; (ii) za zgodność z naszym obowiązkiem prawnym; lub (iii) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

5.6. W niektórych okolicznościach masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Okoliczności te mają miejsce, gdy: (i) kwestionujesz dokładność danych osobowych; (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu; (iii) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów naszego przetwarzania, ale potrzebujesz danych osobowych w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; oraz (iv) sprzeciwiłeś się przetwarzaniu w oczekiwaniu na weryfikację tego sprzeciwu. W przypadkach, w których przetwarzanie zostało ograniczone na tej podstawie, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe, jednak będziemy przetwarzać takie dane tylko w inny sposób: (i) za Twoją zgodą; (ii) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; (iii) w celu ochrony praw innej osoby; lub (iv) ze względu na ważny interes publiczny.

5.7. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, ale tylko w takim zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest to, że przetwarzanie jest konieczne do: wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celu realizacji uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez osobę trzecią. Jeśli zgłosisz taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne uzasadnione podstawy przetwarzania, które zastępują twoje interesy, prawa i wolności lub przetwarzanie dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

5.8. Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (w tym profilowania do celów marketingu bezpośredniego). Jeśli zgłosisz taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.

5.9. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonanie zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.

5.10. Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest:

(a) zgoda; lub

(b) wykonanie umowy lub kroki, które należy podjąć na żądanie przed zawarciem umowy, konieczne do zawarcia takiej umowy,

masz prawo do otrzymywania od nas swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeżeli niekorzystnie wpłynęłoby na prawa i wolności innych osób.

5.11. Jeśli uważasz, że nasze przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawne prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym ma miejsce zwykłe miejsce pobytu, w miejscu pracy lub domniemanym naruszeniu. Nasze przetwarzanie danych nadzorowane jest przez Państwowy Inspektorat Ochrony Danych Republiki Litewskiej, z siedzibą przy ul. L. Sapiegos 17, LT-10312 Wilno, www.ada.lt.

5.12. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.

5.13. Oprócz szczególnych środków przewidzianych w niniejszej sekcji lub na stronie internetowej możesz również skorzystać z któregokolwiek z praw wskazanych w niniejszym dokumencie, kontaktując się z nami przez e-mail: [email protected]

 1. Informacje o plikach cookie

6.1. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające identyfikator wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

6.2. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobistą identyfikację użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

 1. Pliki cookie, których używamy

W serwisie korzystamy z plików cookie trzech głównych typów w następujących celach:

(a) Wymagane pliki cookie – wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej, bezpieczeństwa klientów i ich danych, świadczenia wysokiej jakości usług;

(b) Funkcjonalne pliki cookie – wykorzystywane do poprawy komfortu użytkowania strony internetowej, analizy korzystania z systemu i zgodnie z tym usprawnienia świadczenia usług;

(c) Reklamowe pliki cookie – wykorzystywane do obserwowania zachowań użytkowników online i optymalizacji kampanii marketingowych zgodnie z takimi informacjami.

 1. Pliki cookie wykorzystywane przez naszych usługodawców

8.1. Nasi usługodawcy używają plików cookie, które mogą być przechowywane na twoim komputerze podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

8.2. Używamy:

(a) Pliki cookie Google Analytics do obserwowania ruchu na naszej stronie. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam wykrywać błędy na stronie, a także mierzyć przepustowość strony. Możesz wyświetlić politykę prywatności Google Analytics tutaj ;

(b) Pliki cookie na Youtube do wyświetlenia na naszej stronie treści przesłanych na Youtube. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam zachować integralność, stworzyć informacyjną i dynamiczną stronę internetową. Możesz wyświetlić politykę prywatności Youtube here;

(c) Pliki cookie na Twitterze do wyświetlenia na naszej stronie treści zamieszczonych na Twitterze. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam zachować integralność, stworzyć informacyjną i dynamiczną stronę internetową. Możesz wyświetlić politykę prywatności Twittera tutaj;

(d) Pliki cookie Map Google aby, jeśli użytkownik na to pozwala, określić lokalizację użytkowników. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam dostosować ustawienia strony internetowej do użytkownika ’ lokalizacji i poprawić komfort użytkowania na naszej stronie internetowej. Możesz wyświetlić politykę prywatności Map Google tutaj;

(e) Pliki cookie DoubleClick, aby kontrolować wyświetlanie reklam naszym użytkownikom. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam odróżnić użytkowników, którzy już korzystają z naszych usług, i ograniczają wyświetlanie reklam takim użytkownikom. Możesz wyświetlić politykę prywatności Doubleclick tutaj;

(f) Pliki cookie Facebooka do zarządzania wyświetlaniem reklam naszym użytkownikom. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam odróżnić użytkowników, którzy już korzystają z naszych usług, i zmniejszają lub przestają wyświetlać nasze reklamy takim użytkownikom. Możesz wyświetlić politykę prywatności Facebooka tutaj;

(g) Pliki cookie Menedżera tagów Google do kontrolowania reklamowych plików cookie. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam prawidłowo dystrybuować reklamy do użytkowników. Możesz wyświetlić politykę prywatności Menedżera tagów Google tutaj;

(h) Pliki cookie Hotjar, aby obserwować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam obserwować wydajność strony internetowej i analizować, w jaki sposób możemy ulepszyć naszą stronę internetową. Możesz wyświetlić politykę prywatności Hotjar tutaj .

 1. Jak zarządzać plikami cookie?

9.1. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie i ich usunięcia. Metody tego różnią się w zależności od przeglądarki i wersji. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje na temat blokowania i usuwania plików cookie za pośrednictwem informacji podanych w odpowiedniej witrynie internetowej przeglądarki, na przykład Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari.

9.2. Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

9.3. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

 1. Witryny stron trzecich

W witrynie można znaleźć linki do witryn partnerskich, źródeł informacji i witryn podmiotów powiązanych. Należy pamiętać, że taka strona internetowa osoby trzeciej, którą odwiedzą Państwo klikając linki, ma własną politykę prywatności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi politykami prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności takich stron internetowych.

 1. Dane osobowe dzieci

11.1. Nasza strona internetowa i usługi są skierowane do osób powyżej 18 roku życia.

11.2. Jeśli mamy powody, by sądzić, że przechowujemy dane osobowe osoby poniżej tego wieku w naszych bazach danych bez zgody posiadacza praw rodziców, usuniemy te dane osobowe.

 1. 12.Aktualizowanie danych

Daj nam znać, jeśli Twoje dane osobowe, które posiadamy, wymagają aktualizacji.

 1. Zmiany w zawiadomieniu

Wszelkie zmiany w niniejszym zawiadomieniu zostaną opublikowane na stronie internetowej, a w przypadku istotnych zmian możemy poinformować Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków, które uznamy za najbardziej odpowiednie w danym przypadku.

Ostatnia modyfikacja 14/03/2022.